top of page

Welkom

Laukiamas

i mirëpritur

Hola

The information contained on these pages is for informational purposes only, and does not constitute a specific advice or offer; therefore, the partners and lawyers are not liable for any damages or costs arising from the inappropriate interpretation, use or operation of the website (e.g. malfunction, system error), from the modification of data by unauthorized persons (computer viruses, unauthorized intruders), or from any other similar reasons.

 

Az oldalakon szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, nem minősülnek konkrét tanácsadásnak, ajánlattételnek, ezért az együttműködő partnerek és a jogászok nem tartoznak felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, költségekért, amelyek a weboldal nem megfelelő értelmezéséből, használatából, működéséből (pl.: üzemzavar, rendszerhiba), az adatok illetéktelen személyek által történő megváltoztatásából (vírus, illetéktelen behatoló) vagy más hasonló okból származnak.

 

Các thông tin trên các trang này chỉ dành cho mục đích thông tin, và không phải là một lời khuyên cụ thể hoặc cung cấp; do đó, các đối tác và luật sư không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hay chi phí phát sinh từ việc giải thích không phù hợp, sử dụng hoặc hoạt động của trang web (ví dụ như trục trặc, lỗi hệ thống), từ việc sửa đổi các dữ liệu do người trái phép (virus máy tính, những kẻ xâm nhập trái phép), hoặc từ bất kỳ lý do tương tự khác.

 

La información contenida en estas páginas es sólo para fines informativos, y no constituye un asesoramiento u oferta específica; Por lo tanto, los socios y los abogados no son responsables de los daños o costes derivados de la interpretación inadecuada, uso o funcionamiento del sitio web (por ejemplo, mal funcionamiento, error del sistema), de la modificación de los datos por parte de personas no autorizadas (virus informáticos, intrusos no autorizados), o de cualesquiera otras razones similares.

 

Информация размещенная на страницах носит исключительно информационный характер, не  может быть рассмотрена в качестве конкретной консультации, предложения, содействующие партнеры и юристы не несут ответственность за возникающий ущерб, затраты, понесенные в связи с неправильным толкованием, использованием или функционированием (напр.: сбои, системная ошибка) веб-сайта, изменения данных несанкционированными лицами (вирус, несанкционированное использование) или по прочим причинам.

 

Informacje zawarte na tych stronach są wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi konkretne porady lub oferty; w związku z tym, partnerzy i prawnicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty wynikające z niewłaściwego stosowania lub interpretacji, pracy na stronie internetowej (np awaria, błąd systemu), z modyfikacji danych przez osoby nieupoważnione (wirusy, ingerencją niepowołanych osób), lub z innych podobnych przyczyn.

 

இந்த பக்கங்களில் உள்ள தகவல் மட்டும் தகவல் நோக்கத்திற்காக உள்ளது, மற்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆலோசனை அல்லது சலுகை மற்றும் ஆவார்கள் இல்லை; எனவே, பங்குதாரர்கள் மற்றும் வழக்கறிஞர்கள் வலைத்தளத்தின் பொருத்தமற்ற விளக்கம், பயன்படுத்துவது, அல்லது அறுவை சிகிச்சை இருந்து எழும் பாதிப்பு அல்லது செலவுகளை பொறுப்பாக இல்லை (எ.கா. செயலிழப்பு, பிழை), அங்கீகாரமற்ற நபர்கள் மூலம் தரவு (கணினி வைரஸ்கள், அங்கீகரிக்கப்படாத ஊடுருவாமல்) மாற்றம் இருந்து, அல்லது வேறு எந்த போன்ற காரணங்களுக்காக இருந்து.

 

所包含的这些网页信息仅供参考,并不构成具体的意见或提议;因此,合作伙伴和律师都没有从该网站的不当解释,使用或操作引起的任何损失或费用承担责任(如出现故障,系统错误),未经授权的人员数据(计算机病毒,未经授权的入侵者)的修改,或从任何其他类似的原因。

 

Le informazioni contenute in queste pagine è solo a scopo informativo, e non costituisce una consulenza o un'offerta specifica; Pertanto, i partner e gli avvocati non sono responsabili per eventuali danni o costi derivanti dall'interpretazione inadeguato, l'uso o il funzionamento del sito web (per esempio guasto, errore di sistema), dalla modifica dei dati da parte di persone non autorizzate (virus informatici, intrusi non autorizzati), o da altre ragioni analoghe.

bottom of page